Algemene leveringsvoorwaardenWest Brabants Administratiekantoor

 

Artikel 1: Algemeen

a.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b.   In deze voorwaarden wordt verstaanonder: †††††††††††

Opdrachtgever:

de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven of heeft doen laten geven tot het verrichten van werkzaamheden als aangeduid in artikel 2c. Ingeval de opdrachtgever aangemerkt wordt als een rechtspersoon, is degene die namens de opdrachtgever heeft gecontracteerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst.††

Opdrachtnemer:

de natuurlijke of rechtspersoon die optreedt als administratie- en/of belastingdeskundige voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 2c.

Levering†††††††††† :

het geven van advies, het verlenen van bijstand dan wel het verrichten van diensten/verrichtingen, zomede alle door of namens opdrachtnemer met betrekking daartoe verrichte arbeid cq diensten/verrichtingen, ťťn en ander hierna ook te noemen: De werkzaamheden, die (ondermeer) (kunnen) betreffen het voeren van een (complete) boekhouding cq administratie ten behoeve van opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, periodieke rapportages en prognoses, etverzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiŽle, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen, diensten en verrichtingen die naar algemene inzichten dienstig kunnen) zijn in verband met voorgenoemde werkzaamheden.

Opdracht††††††††† :

de in overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bepaalde Ėinclusief de ter zake eventueel nader te bepalen- werkzaamheden die door de opdrachtnemer dienen te worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 2: Strekking

 

a.   Hoewel de opdrachtnemer tracht in aanbiedingen een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te schetsen, zijn deze aanbiedingen, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave uitdrukkelijk anders heeft vermeld.

b.   Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

c.   De werkzaamheden van de opdrachtnemer (kunnen) (ondermeer) betreffen het voeren van een (complete) boekhouding cq administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, periodieke rapportages en prognoses, het verzorgen van belastingaangiften van welke aard ook en de eventuele gevolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiŽle, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die Ė gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.

d.   Van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden cq bedingenkan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard. Deze aanvaarding zal slechts betrekking hebben op de betrokken overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen.

e.   De opdrachtgever aan wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

 

 

 

Artikel 3: Aanvaarding opdracht

 

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaard. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk tot levering aan de opdrachtgever is overgegaan.

 

 

 

Artikel 4: Verplichtingen opdrachtnemer

 

a.   De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, ťťn en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

b.   De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht, dient met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

c.   Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat wordt bereikt.

 

 

 

Artikel 5: Geheimhouding en exclusiviteit

 

a.   De opdrachtnemer verplicht zich, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking, tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijze als geheim zijn te beschouwen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn (toekomstige) werknemers, indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

b.   Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerkingverkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

c.   Opdrachtnemer is, behoudens het bepaalde in het vorige lid, niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 

 

 

Artikel 6: Verantwoordelijkheid voor medewerkers

 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de in relatie tot de opdracht uitgevoerde handelingen van door hem bezoldigde of gemachtigde medewerkers.

 

 

 

Artikel 7: Samenwerking met derden

 

a.   De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht gebruik maken van andere administratiekantoren waarmee zij een samenwerkingsverband is aangegaan zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, indien dit in het belang is voor de continuÔteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

b.   De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak cq wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.

c.   De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de door zodanige deskundigen ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden, tenzij daarover vooraf tussen opdrachtnemer en opdrachtgever een afwijkende regeling is getroffen.

d.   De opdrachtnemer zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, binnen de daarvoor vermelde termijn, van de declaraties van derden die zij ten behoeve van de opdrachtgever inroept.

 

 

 

Artikel 8: Verplichtingen van de opdrachtgever

 

a.   De opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het de opdrachtnemer onmogelijk maken zijn opdracht naar behoren uit te voeren.

b.   De opdrachtgever is verplicht om aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze de benodigde gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken, die naar het oordeel van opdrachtnemer nodig zijn voor de uitvoering van diens opdracht.

c.   De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

d.   De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer direct op de hoogte te brengen van alle informatie die ter uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

 

 

 

Artikel 9: Tekortkomingen van de opdrachtnemer

 

a.   De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen die in zijn dienst die bij vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en de wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, ťťn en ander behoudens de hierna omschreven nadere beperkingen.

b.   De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden.

c.   Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 24 maanden (2 jaar) nadat de fiscale aangiften van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.

d.   Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van cq in verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

 

 

 

Artikel 10: Tekortkomingen van de opdrachtgever

 

a.   Voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden het gevolg zijn van de omstandigheid dat de opdrachtgever zijn verplichtingen, zoals hiervoor onder artikel 8 aangegeven, niet, niet tijdig of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is de opdrachtnemer daarvoor geheel niet aansprakelijk.

b.   Het herstellen van zodanige tekortkomingen zal in dat geval geschieden op kosten van de opdrachtgever.

 

 

 

Artikel 11: BeŽindiging opdracht door opdrachtgever

 

a.   Een opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beŽindigen zonder dat rechtelijke tussenkomst is vereist.

b.   Opzegging dient per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging te geschieden.

c.   Bij beŽindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beŽindiging en het tijdstip waarop deze beŽindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode van in ieder geval 1 maand in acht genomen, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden cq de administratie in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever cq een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van de werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.

d.   De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever. Diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn/haar erfgenamen.

e.   Een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon die de opdracht gaf, wordt geacht beŽindiging van de gegeven opdracht met zich mee te brengen.

f.    Verlies van rechtspersoonlijkheid van het lichaam dat de opdracht gaf, wordt beschouwd als beŽindiging van de gegeven opdracht.

 

 

 

Artikel 12: BeŽindiging / ontbinding / opschorting opdracht door opdrachtnemer

 

Onverminderd de elders in deze voorwaarden aan de opdrachtnemer verleende ontbindings- of opschortingsbevoegdheid heeft de opdrachtnemer, indien de opdrachtgever enige verplichting uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, niet tijdig, onvoldoende of onvolledig nakomt, niet tijdig de toegezonden declaraties betaalt, zijn faillissement of surseance van betaling heeft aangevraagd (persoonlijk of door een derde), getroffen wordt door beslag op ťťn of al zijn goederen, zijn eventuele onderneming geheel of gedeeltelijk stillegt of liquideert, dan wel aan een derde overdraagt, het recht om:

a.   Vooruitbetaling bij aanbieding van diensten aan opdrachtnemer en/of zekerheidstelling voor betaling te eisen (voor alle lopende en nader af te sluiten overeenkomsten), ťťn en ander met inachtneming van artikel 21.

b.   De levering als in deze voorwaarden bedoeld op te schorten, onverminderd het recht van opdrachtnemer om gelijktijdig of later zekerheidstelling als onder a. bedoeld te vorderen, nadat opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen, waaronder begrepen de uit het onder a. van dit artikel bepaalde voortvloeiende, zal hebben voldaan, staat aan opdrachtnemer in elk geval als leveringstermijn ter beschikking de tijd die, rekening houdend met de alsdan in zijn onderneming bestaande mogelijkheden voor verdere dienstverlening, kan worden beschouwd als redelijkerwijs noodzakelijk zijnde termijn.

c.   De desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd, gedeeltelijk ontbonden te achten door verzending aan opdrachtgever van de aldus luidende schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, ťťn en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.

 

 

 

Artikel 13: Uitoefening rechten

 

Tot uitoefening van de in artikel 12 genoemde rechten zal eerst worden overgegaan nadat opdrachtnemer aan opdrachtgever een termijn van vijf werkdagen heeft gesteld om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en de opdrachtgever daarmee alsnog in gebreke blijft. Behalve indien gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan opdrachtnemer te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.

 

 

 

Artikel 14: Aanlevering, levertijd en levering

 

a.   Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering van de benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.

b.   Indien de opdrachtgever, van wie de opdrachtnemer afhankelijk is voor een juiste wijze van aanleveren van boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door welke oorzaak dan ook geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft deze boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. aan opdrachtnemer ter beschikking te stellen cq deze niet tijdig, niet goed, onvoldoende of onvolledig terbeschikking van de opdrachtnemer stelt, is de opdrachtnemer bevoegd zijn activiteiten op te schorten. Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever om nadere informatie te vragen, indien opdrachtgever langer dan vier weken in gebreke blijft met aanlevering van de hierboven genoemde bescheiden. Zolang opdrachtnemer zijn activiteiten opschort ten gevolge van geen cq niet tijdige, niet juisteof onvoldoende levering door opdrachtgever, is opdrachtnemer jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor de daaruit eventueel (te) ontstane directe of indirecte schade, winstderving, administratieve of fiscale boete, verhogingen of hoe ook genaamd.

 

 

 

Artikel 15: Overmacht

 

a.   In geval van staking, brand, diefstal, machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van enige overheid, epidemieŽn, verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, waterschade, oorlog, mobilisatie en alle overige omstandigheden die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn naar zijn keuze hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst voor zover deze door een belemmering wordt getroffen als in de volgende zin bedoeld, te ontbinden door middel van een aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging. De bevoegdheid van opdrachtnemer tot ontbinding ontstaat eerst indien de belemmering langer dan een maand na de datum van het ontstaan van de belemmering heeft geduurd.

b.   Opdrachtnemer is gehouden opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht, zoals onder a bedoeld, voordoet. Ook de opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst, indien de belemmering langer dan een maand na de datum van het ontstaan van de belemmering heeft geduurd, te ontbinden door middel van een aangetekende brief of een brief met ontvangstbevestiging, mits deze kennisgeving van ontbinding door de opdrachtnemer wordt ontvangen voor beŽindiging van de overmachtsituatie. Bij beŽindiging van de overmachtsituatie zal opdrachtnemer opdrachtgever terstond informeren.

c.   Door ontbinding als voorstaand bedoeld, zal de gehele overeenkomst ontbonden zijn. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van ingevolge artikel 21 verschuldigde bedragen, alsmede tot betaling van de kosten als door opdrachtnemer gemaakt tussen zijn laatste declaratie en de datum van ontbinding. Op deze ontbinding zijn de artikelen 6:261 tot en met 6:278 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Opdrachtgever zal naar aanleiding van de ontbinding geen recht op schadevergoeding jegens de opdrachtnemer kunnen doen gelden.

d.   Ingeval van een hierboven beschreven overmachtsituatie bij de opdrachtnemer, is de opdracht-gever aansprakelijk voor eventuele voortvloeiende schade veroorzaakt door verdwijning cq vernietiging van stukken en bescheiden van derden die de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever in bewaring heeft.

 

 

 

Artikel 16: Referentierecht

 

a.   Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken, als onder b. van dit artikel genoemd, op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade door opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.

b.   Onder de in lid 1 bedoelde zaken zijn in ieder geval begrepen stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens en computerdata (cd-roms, usb-sticks e.d.) die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld en/of samengesteld door opdrachtnemer, bestemd om aan opdrachtgever te worden afgegeven in het kader van de levering.

c.   Opdrachtnemer zal ten aanzien van het in de vorige leden bedoelde referentierecht de nodige maatregelen treffen, teneinde te voorkomen dat omstandigheden ontstaan waarin door uitoefening van zijn rechten aan de opdrachtgever onherstelbare schade wordt toegebracht. Tot zodanige omstandigheden worden onder meer niet gerekend de belemmeringen tot verdere be- of verwerking van de onder b. bedoelde zaken.

d.   Opdrachtgever is uitdrukkelijk verplicht, indien de door opdrachtnemer ontvangen zaken nodig zijn in het kader van procedures waarin termijnen kunnen verstrijken of omstandigheden kunnen optreden waardoor onherstelbare schade aan opdrachtgever wordt toegebracht, de voor het voeren van de procedure en/of voorkomen van onherstelbare schade relevante afschriften en fotokopieŽn van de aan opdrachtnemer aangeleverde zaken onder zich te houden, zodat opdrachtnemer ter zake van het verstrijken van bedoelde termijnen of het toebrengen van bedoelde schade nimmer aansprakelijk zal kunnen worden gehouden.

 

 

 

Artikel 17: Algemene bepalingen van financiŽle aard

 

a.   Het honorarium van de opdrachtnemer wordt vastgesteld aan de hand van een uurtarief en het aantal gewerkte uren, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar cq kalenderjaar of andere variabelen.

b.   De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de geschatte kosten van de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar cq kalenderjaar.

c.   Afhankelijk van de keuze van opdrachtgever kan ook een vast bedrag worden vastgesteld ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden.

d.   Het uurtarief wordt in het algemeen bepaald door:†††

         Het (financiŽle) belang van de door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden;

         De autoriteit en ervaring van de persoon die de werkzaamheden verricht;

         De omvang van de gevorderde arbeid;

         De verschuldigde vergoeding van reis- en verblijfkosten, tenzij anders overeengekomen;

         Verschotten.

 

 

 

Artikel 18: Declaratie

 

a.   Tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer anders overeen komen, dient de declaratie door opdrachtnemer maandelijks ingediend te worden.

b.   Tenzij anders is overeen gekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

 

 

 

Artikel 19: Klachten

 

a.   Klachten, waaronder in deze voorwaarden worden verstaan alle grieven inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid, met uitzondering van klachten betreffende ter zake gezonden declaraties Ėkunnen door opdrachtgever bij opdrachtnemer worden gemeld door gebruikmaking van het aan de klachtenregeling gekoppelde formulier (opgenomen op de website) binnen 14 dagen na (iedere) levering of Ėindien het (een) gebrek(en) betreft, dat (die) pas nadien is (zijn) geconstateerd- binnen 14 dagen na zodanige constatering. De klacht zal moeten behelzen een gemotiveerde omschrijving van de grieven cq geconstateerde gebreken.

b.   Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van ontvangst van de klacht mee of, en in bevestigend geval op welke wijze aan de klacht wordt tegemoet gekomen.

c.   Indien de klacht door opdrachtnemer cq in overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever niet in der minne kan worden geschikt binnen twee maanden na ontvangst van de klacht, zijn beide partijen bevoegd, conform de in artikel 22 vervatte geschillenregeling, het geschil voor te leggenaan een geschillencommissie.

d.   Klachten inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te schorten, tenzij opdrachtgever met instemming van opdrachtnemer een onherroepelijke bankgarantie stelt voor het verschuldigde bedrag, welke onherroepelijke bankgarantie eveneens dient te bepalen dat de bankgarantie door opdrachtnemer kan worden ingeroepen indien zij door de in artikel 22 genoemde geschillencommissie in het gelijk wordt gesteld of indien opdrachtgever niet binnen een maand na het stellen van de bankgarantie een geschil als bedoeld in artikel 22 aanhangig maakt.

e.   Klachten inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden binnen 14 dagen na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Elk recht op het indienen van een klacht tegen een declaratie vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van de door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag van de kennisneming.

 

 

 

Artikel 20: Intellectuele eigendom

 

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door zijn gebruikte computerprogrammaís, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten enz. worden en blijven zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, ťťn en ander ongeacht het aandeel van opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programmaís, ontwerpen, werkwijzen enz. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.

 

 

 

Artikel 21: Betaling

 

a.   De declaratie dient betaald te worden binnen veertien dagen nadat deze bij de opdrachtgever is ingediend.

b.   Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie is opdrachtgever aan opdrachtnemer een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met het gedurende de termijn van de vertraging geldende euribor rente percentage, te berekenen met ingang van veertien dagen na het indienen van de declaratie.

c.   Ingeval van vertraging van betaling van de declaratie is opdrachtgever aan opdrachtnemer voorts verschuldigd een vergoeding van alle kosten Ėzowel gerechtelijke als buitengerechtelijke- die door opdrachtnemer ter inning van zijn declaratie worden gemaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin opdrachtnemer voor de invordering de hulp van een derde heeft ingeroepen. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom vermeerderd met omzetbelasting, met een minimum van Ä 150 vermeerderd met omzetbelasting, zonder dat opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of zij de betreffende kosten werkelijk heeft gemaakt.

d.   Indien opdrachtnemer voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst vermoedt of gerede aanwijzingen verkrijgt aangaande een vermindering van de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd iedere levering op te schorten totdat opdrachtgever ter zake van de overeengekomen betalingsverplichtingen, zowel ter zake van de reeds verschenen termijnen als ter zake van de termijnen die zullen verschijnen naar aanleiding van nog uit te voeren werkzaamheden, een genoegzaam voorschot heeft betaald, dan wel zekerheid heeft gesteld als in het bancair verkeer gebruikelijk en genoegzaam geoordeeld, zoals een onherroepelijke bankgarantie ten bedrage van zowel verschuldigde als nog te verwachten kosten.

e.   Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie binnen vijf werkdagen na de datum van dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging met ingang van twee maal vierentwintig uur na de datum van de poststempel de overeenkomst te ontbinden, ťťn en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding toekomende schadevergoeding.

f.    Onverminderd iedere mededeling door opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtnemer, zullen betalingen van opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op opdrachtgever openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering worden gebracht op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering worden gebracht op de oudste openstaande declaratie(s) van opdrachtnemer.

 

 

 

Artikel 22: Geschillen

 

a.   Indien naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten die een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, een geschil is gerezen tussen partijen, zijn beide partijen bevoegd dit geschil voor te leggen aan een geschillencommissie. Indien partijen niet in der minne tot overeenstemming kunnen worden gebracht, zal de geschillencommissie uitspraak doen in de vorm van een bindend advies, rechtsprekend als goede mannen van billijkheid. Beide partijen zijn verplicht de beslissing van de commissie na te leven.

b.   Een geschil dient schriftelijk aanhangig te worden gemaakt bij de geschillencommissie, met vermelding van namen en adressen van partijen en een duidelijke omschrijving van zowel het geschil als de eis.

c.   Door een geschil aanhangig te maken, onderwerpt men zich tevens aan het oordeel van de geschillencommissie ten aanzien van een door de wederpartij bij zijn verweer in te dienen tegenvordering, mits deze vordering een gevolg is van dezelfde overeenkomst als waarop klagers vordering betrekking heeft.

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 53822455.